شرکت فنی مهندسی هموار صنعت تبریز
11
 
نام شرکت
 
نشانی
 
تلفن تماس
 
فاکس
 
زمینه فعالیت
 
عرض/متر
 
طول/متر
 
ارتفاع/متر
 
تاج ارتفاع/متر
 
تعداد طبقات
 
تعداد ستون در عرض و فاصله آنها
 
تعداد ستون در طول و فاصله آنها
 
پوشش سقف / نوع سقف
 
ایزوله سقف
 
نوع دیوارها
 
تعداد و مشخصات پنجره ها
 
تعداد و مشخصات درب ها
 
جرثقیل دارد یا نه؟/مشخصات آن
 
وضعیت گاز طبیعی
 
سیستم تهویه دارد یا نه؟/مشخصات آن
 
تاریخ بازدید و ممیزی
 
نام و امضای بازدید کننده